آخرین مطالب انجمن به صورت ثابت
'; ## CUSTOMIZE SETTINGS FOR YOUR SITE ## $db_host = "localhost"; // Change this if your MySQL database host is different. $db_name = "enterfa_forum"; // نام دیتابیس مربوط به فروم مای بی بی $db_user = "enterfa_3enterfa"; // نام كاربری مربوط به دیتابیس فروم مای بی بی $db_pw = "sky907wang933"; // پسورد دیتابیس فروم مای بی بی $db_pre = "mybb_"; // Tables prefix $forum_url = "http://www.3enterfa.com/forum"; // آدرس فروم مای بی بی $limit = "30"; // تعداد پستهای نمایش داده شده $txtlimit = "100"; // This is the character limit. ####################################### // Connecting to your database mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pw ); mysql_select_db($db_name); mysql_query("SET NAMES utf8"); $thread_sql = mysql_query("SELECT tid,subject,lastposter,replies,views FROM ".$db_pre."threads order by lastpost DESC LIMIT $limit"); while($thread_get=mysql_fetch_array($thread_sql)) { $replycount = $thread_get['replies']; $views = $thread_get['views']; $threadid = $thread_get['tid']; $poster = $thread_get['lastposter']; $title = $thread_get['subject']; if(strlen($title) > ($txtlimit-4)){ $title = substr($title,0,$txtlimit).'...'; } echo " "; } echo "
عنوان پاسخ بازدید توسط
$title $replycount $views $poster
"; ?>